Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR

Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez.

TEŞVİK BELGESİNİN SÜRESİ

Teşvik belgesinin süresi yatırıma başlama tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu sürede tamamlanamayan yatırımlarda sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİM KAPSAMI

Yatırım desteklerinin uygulanması açısından bölgeler gelişmişlik düzeylerine göre dört guruba ayrılmış olup, Birinci ve ikinci Bölgede asgari yatırım tutarı 1.000.00 TL üçüncü ve dördüncü bölgede asgari yatırım tutarı 500.000 TL dir.

Yatırım teşvik belgesi Normal ve Bölgesel teşvik;

Normal desteklerden yararlanılacak yatırımlar ; teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar,

I inci ve II nci bölgelerde;
Gümrük vergisi muafiyeti
Katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar
Vergi indirimi,
Sigorta primi işveren hissesi desteği,
Yatırım yeri tahsisi

III üncü ve IV üncü bölgelerde;
Gümrük vergisi muafiyeti
Katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar
Vergi indirimi,
Sigorta primi işveren hissesi desteği,
Yatırım yeri tahsisi,
Faiz desteği,
teşviklerinden yararlanır.

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerekli evraklar

a) Yatırımı gerçekleştirecek şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri,
b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi,
c) Yatırım Bilgi Formu
ç) 400 TL Harç dekontu
d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca borcu omadıgına dair yazı
e) ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir yazısı
f) Yurt içinden alnacak makine tçhizat listesi
g) Yurtdışından alınacak makine teçhizat listesi

 bu konuda bizim ile iletişime geçerek isteklerinizi iletebilirsiniz …