Monthly Archives: Mayıs 2011

Ubb kaydı nasıl yapılır

Ubb Kaydı Kayıt sistemi MADDE 16 –1- Bakanlık, piyasaya arz edilmiş olan cihazları ve bu cihazların piyasaya arzından sorumlu kişilerin kayıtlarını, aşağıda belirtilen esaslara ve verilere göre standart bir formata uygun olarak tutar ve takip eder: a) Cihazı kendi adıyla piyasaya arz eden imalatçı ve 11 inci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişi, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde

Read more
Ubb ürün kaydı

Korumaya ilişkin tedbir ve taslaklar ; MADDE 18 –1-Bakanlık, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen klinik araştırma cihazları hariç olmak üzere; kullanım amacına uygun olan cihazların kullanımının hasta, kullanıcı, uygulayıcı veya üçüncü kişilerin sağlık ve güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu tespit ettiğinde, bu cihazların piyasadan çekilmesini sağlamak, piyasaya arzını engellemek

Read more
Kobilere yönelik Yatırım Teşvik Belgesi

KOBİ Teşvik Belgesi almak için yatırımcı tarafından ilk başvuru, a) Anonim şirketlerce gerçekleştirilecek turizm(konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Kalkınma Bankasının, b) İmalat, madencilik ve yazılım geliştirme yatırımları ile anonim şirket dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi

Read more
Teşvik konusunda Hangi kobi’ler Yararlanabilir?

KOBİ teşvik unsurları; a) İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç) b)Tarımsal sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil) c) Turizm (Konaklama tesisleri) d) Eğitim e) Sağlık f) Madencilik g) Yazılım geliştirme yatırımlarına yönelik faaliyetleri kapsar. Bu yatırım konularında

Read more
Sosya Güvenlik Kurumu Hizletleri

Ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke nüfusunun yaklaşık % 50'sine sigorta ve sağlık hizmeti sunmaktadır.

Read more
Marka Tescil Belgesi

Tüketicinin zihninde ki algıların toplamına marka diyebiliriz.İşletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adları, sözcükler, şekiller, sayılar vb. işaretler markayı oluşturur.Marka, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir

Read more
Gıda Üretim Sertifikası

Üretim izin belgeleri; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, marka, adres ve faaliyet konusu çerçevesinde üretilen ürün için geçerli olup, bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde belge geçerliliğini kaybeder. Direk insan tüketimine sunulmayan ve birincil üretimden elde edilen ürün, yarı mamül veya mamül maddeleri elde etmek için kullanılan hammadde niteliğindeki ürünlere gıda üretim izni belgesi düzenlenmez.

Read more
Tarım Kontrol Belgesi
Helal Sertifika
Gost Sertifika