ISO Belgelendirme

BELGELENDİRME NEDİR?

Belgelendirme, akredite bir üçüncü tarafın kuruluşun ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 vb. yönetim sistemlerini değerlendirmesi ve kuruluşun ilgili standarda olan uygunluğunun belirlenmesine yönelik yapılan faaliyettir. Bu faaliyetin sonucu ilgili standart(ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 vb.) şartlarını karşılıyorsa kuruluşa bir belge verilmektedir.

Bir yönetim sistemi(ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 vb.) uygulamaya konduktan sonra uzun vadede etkinliğini sürdürmesi için belgelendirilmesi ve kuruluşunuza yarar sağlamaya devam etmesi çok önemlidir.

YARARLARI

 • Belgelendirme; müşterilerinize, rakiplerinize, tedarikçilerinize, çalışanlarınıza ve tüm paydaşlarınıza standartlara uygun ve en iyi şekilde faaliyet gösterdiğinizi gösterir.
 • Belgelendirme, hissedarlara işinizin etkili bir biçimde yönetildiğini göstermenize yardımcı olur
 • Belgelendirmenin sağlanması ve sürdürülmesi işlemi de faaliyetlerinizi sürekli geliştirmenizi ve daha iyi duruma getirmenizi sağlamaya yardımcı olur
 • Belgelendirme, düzenli tetkik işlemi sayesinde çalışan sorumluluğu, kararlılığı ve motivasyonu artar
 • Belgelendirme belirsizliği ortadan kaldırır, genel performansı ve pazar fırsatlarını artırabilir
 • Bir yönetim sistemi(ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 vb.) uygulamanın yararları kuruluşunuzun dışında da gözlenebilir. Belgelenmiş yönetim sisteminizi(ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 vb.)  müşterileriniz ve hissedarlar arasında da teşvik etmenin işiniz açısından önemli yararları olabilir. Bir yönetim sisteminin(ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 vb.) nasıl uygulanacağı ve belgelendirileceği konusunda pdf dokümanından detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 • Aynı anda birden fazla yönetim sistemini(ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 vb.)  belgelendirmeyi düşünüyorsanız Entegre Sistemler konulu bölümümüze bakın veya tüm sistemlerinizi ve işlemlerinizi tek bir çerçevede bütünleştirmek istiyorsanız, entegre yönetim konusunda bilgi edinin.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 

 

ISO 9000 Standardı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 132 ülkenin ulusal Standardızasyon örgütü tarafından oluşturulan Uluslararası Standardızasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilerek yürürlüğe konan standardıdır.  ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem Standardı her hangi bir ürün veya hizmete özgü olmayıp, bu ürünü gerçekleştiren süreçlere özgü bir standarttır.

ISO 9000 serisi standardlar yayınlandığı 1987 yılından itibaren Kalite Yönetim Sistemleri konusunda geniş bir uygulama alanı bulmuştur.
Kalite Yönetim Sistemi, 8 Temel Kalite Prensibine dayanmaktadır bkz. (TS EN ISO 9004:2001)

 

Uygulamanın Faydaları

 • ISO 9001; Tüm çalışanların kalite bilincinde ve kalifikasyonunda artış sağlanır.
 • ISO 9001; Uygulayan kuruluşların piyasadaki itibarında artış sağlanır.
 • ISO 9001; Pazarlama faaliyetlerinde gerçekleştirilen iyileştirme ile rakiplere göre farklılık sağlanır
 • ISO 9001; Kuruluşun uluslararası geçerliliğe sahip bu kalite belgesi ile dış pazarlarda var olabilmesi sağlanır.
 • ISO 9001; Şikayetlerin çözümlenmesi ile müşteri memnuniyetinde artış sağlanır.
 • ISO 9001; Müşteri beklentilerinin öğrenilmesi ve karşılanması ile müşteri sadakatinde artış sağlanır.
 • ISO 9001; Girdi kalite kontrol, proses kalite kontrol ve son ürün kalitekontrollerinin etkin olarak yapılması sağlanır
 • ISO 9001; Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi ile girdi kalite kontrolünde karşılaşılan sorunlar en aza indirilir.
 • ISO 9001; Kuruluşun organizasyonel yapısının oluşturulması ve kuruluş içi yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve uygulanmasında kolaylık sağlanır.
 • ISO 9001; Kuruluşta gerçekleştirilen her bir faaliyetin etkin dokümantasyon altyapısı ile standardlaştırılması sağlanır.
 • ISO 9001; Kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması ile yasal şartların ve müşteri şartlarının karşılanması sağlanır.
 • ISO 9001; Geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması için toplanan veriler istatistiksel metodlarla değerlendirilir ve etkin kararlar alınması sağlanır.
 • ISO 9001; Gerçekleştirilen iç ve dış tetkiklerle iyileşmeye açık noktaların belirlenebilmesi sağlanır.

İlgili Standard
TS EN ISO 9001:2000 “Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar”

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), bir kuruluşun, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve çevre boyutlarının yönetilmesinde kullanılan, kuruluşun yönetim sisteminin bir parçası olarak tanımlanabilir. Bir yönetim sistemi(ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 vb.), politika ve amaçları oluşturmak ve bu amaçları başarmak için kullanılan birbirleriyle ilişkili elemanların bir kümesidir.
ISO 14001 yönetim sistemi olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla, herhangi bir kirletici çeşidinin veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltımını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek (ayrı ayrı veya birlikte) için, süreçlerin, uygulamaların, tekniklerin, malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin veya enerjinin kullanılması kirliliğin önlenmesi olarak tanımlanabilir.  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kirliliğin önlenmesi, kaynak kullanımının azaltılmasını veya hiç kullanılmamasını, işlemi, ürün veya hizmet değişikliklerini, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ve enerji ikamesini, yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü, ıslahı ve arıtmayı ihtiva eder.

Uygulamanın Faydaları

 • ISO 14001 ile; Çalışanların çevre bilincinin geliştirilmesi sağlanır.
 • ISO 14001 ile ; Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması sağlanır.
 • ISO 14001 ile ; Çevresel performansın artırılması sağlanır.
 • ISO 14001 ile ; Uluslararası rekabette itibar ve avantaj sağlanır.
 • ISO 14001 ile ; Kaynak kullanımının düşürülmesi ile masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması sağlanır.
 • ISO 14001 ile; Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı olunması ve kayıplarla sonuçlanan olayların azaltılması sağlanır.
 • ISO 14001 ile; Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması sağlanır.
 • ISO 14001 ile ; Enerji tasarrufu sağlanır.
 • ISO 14001 ile; Yasal şart olan izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması sağlanır.

İlgili Standart
TS EN ISO 14001:2004 “Çevre Yönetim Sistemi – Şartlar ve Kullanım Kılavuzu”

 

TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi (İSG) , bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak için şartları kapsar. OHSAS 18001, İSG performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları da kapsamaz.
OHSAS 18001 Uygulamanın kapsamı kuruluşun İSG politikası, faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmaktadır.

Uygulamanın Faydaları

 • OHSAS 18001 ; Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İSG yönetim sistemi oluşturmak,
 • OHSAS 18001 ;Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
 • OHSAS 18001 ;Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
 • OHSAS 18001 ;Bu uyumu başkalarına göstermek,
 • OHSAS 18001 ;KuruluşunİSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak,
 • OHSAS 18001 ;Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olmaktadır. İSG ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve beyan etmek.

İlgili Standard
TS 18001:2004 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – Şartlar”

 

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 

 

ISO 22000 Gıda güvenliği; gıdada tüketim anında veya (tüketici tarafından kullanıldığında) gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. ISO 22000 Gıda güvenliği tehlikelerine giriş gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu nedenle, ISO 22000 gıda güvenliği gıda zincirinde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (GGYS) amacı, küresel düzeyde gıda zinciri içindeki işlerde, gıda güvenliği yönetimi gerekliliklerine uyum sağlamaktır. ISO 22000 GGYS standardı, kuruluşlar tarafından kanunların gerektirdiğinden daha çok, daha odaklı, tutarlı ve entegre gıda güvenliği yönetimi sistemi uygulamak isteyenlere yönelik tasarlanmıştır. ISO 22000  GGYS standardı, kendi gıda güvenlik yönetim sisteminde,  yasal ve düzenleyici gereksinimlerle ilgili uygulamaları karşılayacak bir organizasyon gerektirmektedir.

Uygulamanın Faydaları

 • ISO 22000 ; Bir gıda güvenlik sistemi planlayarak, uygulayarak, sürdürerek ve gerektiğinde güncelleyerek ürünleri kullanım amacına göre tüketici için güvenli hâle getirmek,
 • ISO 22000 ; Kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek,
 • ISO 22000 ; Müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değer vermek, tüketici memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili tüketici gereksinimlerinde iki taraflı uyumun olduğunu göstermek,
 • ISO 22000 ; Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak,
 • ISO 22000 ; Kuruluşun gıda güvenliği politikasına uyduğunun garantisini vermek,
 • ISO 22000 ; Kuruluşun konu ile ilgili gruplara uyumluluğu göstermek,
 • ISO 22000 ; Bir dış kuruluştan gıda güvenliği yönetim sisteminin sertifikasyonu veya tescili için çalışmak yada bu uluslararası standarda uyumluluğunu beyan etmek veya kendi değer biçmek.

İlgili Standard
TS EN ISO 22000:2005 “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar”

 

 

ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi – Otomotiv Sektörü

 

Otomotiv üreticileri ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemini kabul ettikleri halde bu standardı çok genel bulmuş ve kendi sektörlerinin ihtiyaçlarına göre detaylandırarak yeni standartlar / Teknik Spesifikasyonlar geliştirmişlerdir. QS 9000, ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin otomotiv sektörü için özel bir uyarlaması olup Chrysler, Ford Motor ve General Motors şirketleri tarafından sektör gereksinimleri göz önüne alınarak geliştirilmiş bir standarddır. ISO / TS 16949 ise teknik spesifikasyon olup otomotiv sektörü için var olan kalite yönetim sistem gerekliliklerinin evrensel bazda ele alınıp muhtelif belgelendirmetetkiklerinin önüne geçilmesi için oluşturulmuştur.
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının çizgisinde hazırlanan ISO/TS 16949 bir standard olmamakla birlikte otomotiv sektörünün devleri kabul edilen Daimler-Chrysler, general motors ve Ford tarafından tedarikçilere yönelik kalite yönetim sistemi gerekliliklerini açıklamakta ve sistemin belgelendirilmesine imkân tanımaktadır.

İlgili Standart

ISO/TS 16949:2002 “Kalite Yönetim Sistemleri– Otomotiv Üretimi ve İlgili Servis Parça Organizasyonlarında ISO 9001:2000‘in uygulanması için Özel Gereklilikler”

 

 

 

ISO 13485 Kalite Yönetim Sistemi -Tıbbi Cihazlar

 

TS EN ISO 13485:2004 standardı TS EN ISO 9001:2000 standardı ve proses yaklaşımı modeli temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarddır.
ISO 13485, bir kuruluş tarafından tıbbî cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmeti ile ilgili hizmetlerin tasarım, geliştirme ve sağlanması için kullanılabilecek bir kalite yönetim sisteminin şartlarını belirler.
ISO 13485 de belirtilen kalite yönetim sistemi şartları, ürünün teknik şartlarını tamamlayıcı niteliktedir. ISO 13485 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Kuruluşun kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması, çeşitli ihtiyaçlardan, özel hedeflerden, sunulan ürünlerden, çalışılan proseslerden ve kuruluşun büyüklüğü ve yapısından etkilenir.

İlgili Standard
TS EN ISO 13485:2004“Tıbbî Cihazlar – Kalite Yönetim Sistemleri – Mevzuat Amaçları Bakımından Şartlar”

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 

 

ISO 27001  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. ISO 27001, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir.

ISO 27001 BGYS, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.
İlgili Standard
TS ISO/IEC 27001:2005 “Bilgi teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler“

 

 

bu konuda bizim ile iletişime geçerek isteklerinizi iletebilirsiniz …