Kullanılmış Makine ithalat İzinleri

KULLANILMIŞ MAKİNE İTHALATINDA UYGULAMA

[12.01.2010]

 

“Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin tebliğ (İthalat 2010/9)” 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

 

Tebliğ kapsamında belirtilen EK:IA, EK:IB ve EK: II’deki listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde;

  • EK: I A’da yer alan liste kapsamı eşyalar için izin belgesi alınmayacaktır.
  • EK: I B’de yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatında Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı… vb. kurumlardan uygunluk yazısı alınması gerekmektedir.
  • EK: IA veya EK: II’de yer alan eşya, EK: I B’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde söz konusu ürünler için izin belgesi alınmayacaktır.
  • EK:II’de yer alan liste kapsamı eşyalar için Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünden İzin Belgesi alınması gerekmektedir.
  • EK:II’de yer alan listedeki eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanlar için izin belgesi alınmayacaktır.
  • EK:II’de yer alan listedeki eşya, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın izin belgesi alınmayacaktır.

Tebliğin EK: II listesinde yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek için yapılması gerekenler;

 

1.http://ith7.dtm.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu doldurduktan sonra formun yazıcıdan alınan bir çıktısı imzalı ve kaşeli olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

2.Başvuru formunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir.

·       Fotoğraf (4 adet-ön-arka-sağ ve sol cephelerden)

·       Başvuru formunu imzalayan kişiye ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı

·       Başvuru formunu imzalayan kişiye ait temsil evrakının sureti (Temsil evrakı, başvuru formunu imzalayan kişinin ithalatçı tarafından yetkilendirildiğini gösteren belgeyi ifade etmektedir.)

·       Firmaya ait Ticaret Sicil Gazetesi veya Faaliyet belgesinin sureti

·       Kapasite raporu sureti

·       Satış sözleşmesi

·       Beyan ve Taahhüt belgesi

·       Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir.

 

3.Başvuru formu, form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir.

4.Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Dış Ticaret Müsteşarlığı veri tabanında yer alan bilgiler ile Genel Müdürlüğe sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.

5.Başvurular, eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınarak Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır.

6.Başvurunun olumlu sonuçlandırılması halinde izin belgesi 4 ay geçerlidir.

 
bu konuda bizim ile iletişime geçerek isteklerinizi iletebilirsiniz …