Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tesbit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarda  yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURULARI

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15 ve 31 inci maddelerine dayanılarak Bakanlığımızca düzenlenen “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” eki listede yer alan sanayi mallarını imal ve/veya ithal eden firmalara,  “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” verilmektedir.

15.09.2007 tarih ve 26644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükmüne göre 01.01.2008 tarihinden itibaren Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi başvuruları aşağıda unvanları belirtilen sadece Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edilecek e-imza kartıyla yapılacaktır.

Genel Müdürlük, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi başvurularını değerlendirirken, gerek duyması halinde, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; beyan edilen servis istasyonlarında ve/veya belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve  ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de  dikkate alabilir. Bu belgelerin başvuru sırasında, “.pdf “ uzantılı olarak sisteme yüklenmesi gerekir.

ELEKTRONİK  SERTİFİKA  HİZMET SAĞLAYICILARI

1-Elektronik Bilgi Güvenliği A. Ş. (E-Güven)  www.e-guven.com
2-Türk Trust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A. Ş. www.turktrust.com.tr

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1) Başvurular, firmanızın unvanını da içeren elektronik imza kartları ile yapılacaktır.
2) Başvuru sırasında firmanızın servis istasyonları TSE Başkanlığının veri tabanından gelmektedir. Servis istasyonlarının görülmemesi halinde, servisinizin bulunduğu İl’de yer alan TSE Müdürlüğüne telefonla başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
3) Başvuruya konu olan ürünün cinsini size ayrılan bölüme yazınız.
4) Otomotiv sektöründe (Motorlu kara taşıtları, tarım ve orman traktörleri için) yapılan başvurularda ayrıca marka ve ürün sınıfı bilgilerinin yazılması ve tip onay belgelerinin PDF olarak başvuru sırasında yüklenmesi gerekmektedir.

 

 

 bu konuda bizim ile iletişime geçerek isteklerinizi iletebilirsiniz …