Seyahat Acentesi İzinleri

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT

ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU

Kanun Numarası        : 1618

Kabul Tarihi          : 14/9/1972

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/9/1972 Sayı: 14320

Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 3049

BİRİNCİ KISIM

Seyahat acentaları

I – TANIM

 

Madde 1 – Seyahat acentaları kar amaciyle turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkanları sağlayan,onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır.

II – SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

İzin

Madde 2 – Seyahat acentaları,Turizm ve Tanıtma Bakanlığının vereceği işletme belgesi ile kurulurlar.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Gruplandırma

Madde 3 – Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar:

A) (A) Grubu seyahat acentaları – 1 inci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hizmetlerini görürler.

B) (B) Grubu seyahat acentaları – uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenliyecekleri turların biletlerini satarlar.

C) (C) Grubu seyahat acentaları – yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

(B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentalığı hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri görürler.

KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK – 3)

(A) Grubu seyahat acentaları tertipledikleri turistik gezilerle bir önceki yıl yurt dışından getirdikleri dövizin % 25 ini geçmemek üzere,yurt dışına turlar düzenliyebilirler. Söz konusu % 25 in hesabında,ulaştırma aracı ücreti, yemek, ikamet ve sair masraflar adı altında müşteriden alınan her türlü paralar katılır.

Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dışına tur tertibedemezler.

(A) grubu seyahat acentaları, yurt dışına tertipleyecekleri turlarda kara ulaştırma araçlarını kullanmak istedikleri takdirde, kendilerinden dış hatlara karayolu ile yolcu nakliyatı ruhsatnamesi istenmez. Ancak, aracın Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edilen vasıflara uygunluğu aranır.

İşletme belgeleri

 

Madde 4 – (A) grubu seyahat acentaları Turizm ve Tanıtma Bakanlığından geçici işletme belgesi, (B) ve (C) grubu seyahat acentaları ise işletme belgesi aldıktan sonra faaliyete geçerler. Seyahat acentalığı belgesi almak istiyenler Bakanlıkça hazırlanan soru fişlerini doldurmak ve müesseselerinin bu kanundaki şartlara uygunluğunu belgelendirmek suretiyle Bakanlığa bir dilekçe ile başvu-

rurlar. Bakanlık bu konuda birliğin görüşünü de alır. Birlik gerekçeli görüşünü en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirir.

(A) grubu seyahat acentalarına iki yıl süreli geçici işletme belgesi verilir. Bu süre içinde, yurt dışından tertipliyecekleri turistik turlarla ilgili olarak toplam 80 000 dolarlık döviz geliri temin eden (A) grubu seyahat acenta-

sının geçici işletme belgesi, işletme belgesine çevrilir. Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı seyahat acentalarının şubeleri için bu miktar üçmislidir.

Söz konusu miktarlarda dövizi iki yıl içinde yurt dışından getiremiyen (A)

grubu seyahat acentalarının geçici işletme belgeleri Bakanlıkça geri alınır.

İşletme belgesi alan (A) grubu seyahat acentalarının her iki senede bir, yukarıda söz konusu edilen miktarlarda dövizi yurt dışından getirdiklerini belgelendirmeleri şarttır. İşletme belgesini haiz (A) grubu seyahat acentasının temin ettiği döviz miktarı iki senelik bir devre içinde 80 000 doların altında kaldığı takdirde, acentanın son beş sene zarfında yurt dışından temin etmiş olduğu döviz miktarı ortalaması göz önüne alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından iki senelik bir süre daha tanınır. Bu süre sonunda da 40 000 dolarlık yıllık ortalamayı tutturamıyan (A) grubu seyahat acentası hakkında 27 ncimaddenin (f) fıkrası hükmü uygulanır.

(B) ve (C) grubu seyahat acentalarına asgari döviz transferi mecburiyeti aranmaksızın işletme belgesi verilir.

Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı seyahat acentalarının şubelerine işletme belgesi verilebilmesi için yurt dışından temin etmek zorunda oldukları öz sermaye miktarı, her yıl Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edilir. Belgeler kişiseldir ve bir işletmeye mahsus olmak üzere verilir. İşletme belgeleri Bakanlığın izni olmadan devredilemez. Seyahat acentalığı geçici işletme veya işletme belgesini alan gerçek ve tüzel kişiler, sahip sayılır.

Yurt dışına yolcu götüren veya yurt içinde otobüs işletmeciliği yapan mües seselerin hizmetleri nakliyecilik hizmeti niteliğindedir. Bu müesseseler bu kanun hükümlerine tabi değildir.

Seyahat acentalarına verilen geçici işletme ve işletme belgelerine, hangi gruba dahil oldukları kaydolunur.

İşletmenin adı

 

Madde 5 – Mevcut bir seyahat acentasının herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş ünvanı başka bir seyahat acentası tarafından alınamaz. Bu ünvan, başka bir seyahat acentası tarafından iltibasa yol açacak nitelik belirten kelimeler veya yeni bir isim katılarak benzetme yapmak suretiyle dahi kullanılamaz.

Turizm Müessesesi Belgesini haiz tesis isimleri için de yukardaki fıkra hükümleri uygulanır.

Şubeler

 

Madde 6 – Seyahat acentaları yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçici şubeler açabilirler.

Şube açacak seyahat acentaları bu hususu Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bildirmeye ve kuruluş izni almaya mecburdurlar.

Şubeler, levhalarında, antetli kağıtlarında, mühür ve kaşelerinde bağlı oldukları merkezi belirtirler.

Şubeler, seyahat acentalarına verilen işletme belgelerine yazılır.

Şubelerin 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerde gösterilen nitelikleri haiz olması

şarttır. Yurt dışında şube açacak olan seyahat acentalarının açılacak şubeleri

için döviz tahsisine ilişkin esaslar Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa tespit edilir.

Yasak faaliyetler

 

Madde 7 – Seyahat acentaları ve şubeleri, işyerlerinden seyahat acentalığı

hizmetleri dışında faydalanamazlar. Ancak, seyahat acentaları işyerlerinin belirli bir yerinde hatıra eşyası, turist rehberi, kartpostal ve benzeri şeyler satabilirler.

III – NİTELİKLER

Seyahat acentası sahibinin nitelikleri

 

Madde 8 – Seyahat acentalarının sahiplerinde, tüzel kişiliği haiz seyahat acentalarının yönetim kurulu üyelerinde ve yetkili  yöneticilerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) Ağır hapisle veya yüz kızartıcı suçlardan veya hileli iflastan hükümlü olmamak,

c) Ticari itibar bakımından yeterli olmak,

d) 30 uncu madde hükmüne göre cezalandırılmamış olmak.

 

Seyahat acentası sorumlu müdürünün nitelikleri

Madde 9 – Seyahat acentalarını bizzat sahipleri işletebileceği gibi, işletmeyi kendi sorumlulukları devam etmek üzere bir sorumlu müdüre de tevdi edebilirler. Sorumlu müdürlerin, sahiplerde aranacak niteliklerden başka en az lise veya dengi okuldan mezun olmaları ve (A ve B) grubu seyahat acentaları sorumlu müdürlüklerini deruhde ettikleri hallerde İngiliz, Fransız, Alman,İtalyan ve Arap dillerinden birini bildiklerini Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından yapılacak yabancı dil sınavını kazanmak suretiyle belgelendirmeleri şarttır.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak seyahat acentaları

sorumlu müdürlerinde yukardaki şartlar yanında en az iki yıl süre ile bir seyahat acentasında çalışmış olmak şartı da aranır.

Sorumlu müdürün T.C. uyruklu olması zorunludur.

Seyahat acentasını bizzat sahibi işletiyorsa sorumlu müdürde aranan nitelikleri de haiz olması gerekir.

 

Seyahat acentası personelinin nitelikleri

Madde 10 – (A) ve (B) grubu seyahat acentaları merkez ve şubelerinde, devamlı olarak en az iki enformasyon memuru ve tertip edecekleri turlarda Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca verilen tercüman – rehber belgesini haiz en az bir tercüman – rehber çalıştırırlar. Enformasyon memurlarının İngiliz, Fransız, Alman,İtalyan ve Arap dillerinden birini bilmeleri ve bilgilerini 9 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtildiği şekilde belgelendirmeleri şarttır.

(C) grubu seyahat acentaları, merkez ve şubelerinde en az bir enformasyon memuru çalıştırırlar. Bu memurlarda yabancı dil bilme şartı aranmaz.

Seyahat acentası işyerinin nitelikleri

 

Madde 11 – Seyahat acentalarının işyerlerinin mensup oldukları gruplara göre, işin gereklerine uygun bir yerde bulunması, iç ve dış görünüşünün özenle düzenlenmiş olması gerekir. Bu konuda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Seyahat Acentaları Birliğinin görüşünü de alarak, karar verme yetkisine sahiptir.

IV – SEYAHAT ACENTALARINDAN ALINACAK TEMİNAT

Kuruluş teminatı

 

Madde 12 – Seyahat acentaları ve şubeleri, müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere bir kuruluş teminatı vermek zorundadırlar.

Kuruluş teminatı, Bakanlık emrine kayıtsız şartsız kesin olarak para,Devlet istikraz tahvilleri, kati ve süresiz banka teminat mektubu olarak verilir; bu maddedeki yükümlülükler dışında başka bir alacak dolayısiyle temlik, terhin ve haciz edilemez.

Teminatın miktarı

Madde 13 – Teminat miktarları, (A) grubu seyahat acentaları için asgari 50 000 TL., (B) grubu seyahat acentaları için asgari 30 000 TL. ve (C) grubu seyahat acentaları için asgari 15 000 TL. olmak üzere Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tespit edilir. Her bir şube için bu miktarların % 50`si alınır. Yabancı seyahat acentalarında miktarlar iki misli olarak uygulanır.

Yurt dışına tur tertipliyen seyahat acentaları, turun bitişinden 2 ay sonra iade edilmek üzere tur masraflarının % 25 ine tekabül eden bir teminatı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı emrine önceden vermek zorundadırlar.

İşletme belgelerinin iptalinde teminat

 

Madde 14 – (A), (B) ve (C) grubu seyahat acentalarının işletme belgelerinin iptal olunması ve (A) grubu seyahat acentalarının geçici işletme belgelerinin geri alınması halinde kuruluş teminatı bir yıl süreyle Turizm ve Tanıtma Bakan-

lığında aynı gayeler için alıkonulur.

İşletme belgeleri iptal edilen her türlü yerli ve yabancı seyahat acentaları veya yabancı seyahat acentaları şubelerinin kuruluş teminatı ile, geçici işletme belgeleri Bakanlıkça geri alınan (A) grubu seyahat acentalarının kuruluş teminatı, bir yılın bitiminde Turizm ve Tanıtma Bakanlığının döner sermayesine irat kaydolunur.

İşletme faaliyetinin sona ermesi veya grup değiştirilmesi halinde teminat

 

Madde 15 – Kendi rızası ile faaliyetini sona erdirmek isteyen seyahat acentasının bu hususu en az 6 ay önceden Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bildirmesi şarttır. Bu şekilde faaliyetini sona erdiren seyahat acentasının geçici işletme veya işletme belgesi Bakanlıkça geri alınır ve kuruluş teminatı bir yıl süreyle Bakanlık emrinde bulundurulur. Bir yılın hitamında kuruluş teminatı iade edilir.

Seyahat acentalığı grubunu değiştirme halinde iki grup için gerekli olan kuruluş teminatı arasındaki fark bir yıllık süre sonunda ilgili acentaya iade edilir, eksik kalan miktar ise ilgili acenta tarafından 30 gün içinde tamamlanır.

Teminat karşısında alacaklıların durumu

 

Madde 16 – Seyahat acentalarının gerçek ve tüzel kişilere teminat konusu ile ilgili olarak 12 nci maddede açıklanan borçlarından ötürü alacaklı, Bakanlığa başvurduğu takdirde, Bakanlık, borçlu seyahat acentasına borcunu ödemesi için tebligat yapar. Bu tebligatı alan seyahat acentası tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde borcunu ödemek zorundadır. Seyahat acentası borcunu bu süre içinde ödemediği veya ödemeyiş sebebi Bakanlıkça haklı bulunmadığı takdirde, Bakanlık, borcu, emrinde bulunan teminat  akçesinden ödeyebilir ve durumu derhal ilgili seyahat acentasına bildirir. Her ne suretle olursa olsun teminat akçeleri eksilen seyahat acentaları eksilen miktarı 30 gün içinde tamamlarlar.

V – SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Haber verme

Madde 17 – Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri, oluşundan itibaren 30 gün içinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığına yazı ile bildirirler.

Bilgi verme

 

Madde 18 – Seyahat acentaları her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar bir yıl önceki çalışmalarını gösterir raporu Turizm ve Tanıtma Bakanlığına sunarlar.

Reklam ve tanıtma

Madde 19 – Seyahat acentaları gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklam yapamazlar. Reklam ve tanıtma belgelerinden birer nüshayı, dağıtımlarından 15 gün önce Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderirler.

Yazışma

 

Madde 20 – Seyahat acentaları, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca gönderilen genelge ve diğer çeşitli konulardaki yazıları en geç 15 gün içinde cevaplandırır veya cevabın gecikme sebebini Bakanlığa bildirirler. Seyahat acentaları diğer yerli ve yabancı kuruluşların seyahat acentalığı işlemleri ve tüm turizm faaliyetleri ile ilgili yazılarını da aynı süre içinde cevaplandırmakla yükümlüdürler. Seyahat acentaları yukarda söz konusu olan yazışmaları beş yıl süreyle saklarlar.

Seyahat acentaları, seyahat acentalığı faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla yapmış oldukları sözleşmelerin birer örneğini Bakanlığa gönderirler.

Mesleki sır

Madde 21 – Seyahat acentaları müşterilerinin isim ve adreslerini ve gezileri ile ilgili kişisel hususları gizli tutarlar.

Bu hususlarda ilgili kanun hükümleri saklıdır.

VI – SEYAHAT ACENTALARINA VERİLECEK KREDİ

VE TANINACAK KOLAYLIKLAR

Kredi

 

Madde 22 – Seyahat acentaları işletme belgesi aldıktan sonra tesis ve işletme kredisi talep edebilirler. Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı seyahat acentalarının şubeleri bu krediden istifade edemezler.

Kredi talepleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca saptanacak esaslar çerçevesinde T.C. Turizm Bankasınca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Kolaylıklar

 

Madde 23 – Seyahat acentalarına telekominikasyonla ilgili kolaylık ve olanakların sağlanmasında ilgili kuruluşlarca öncelik tanınır. İthal edilen araç ve gereçler ancak acentanın kendi hizmetlerinde kullanılır. Bunların satış veya devri Turizm ve Tanıtma Bakanlığının müsaadesi alınmadıkça yapılamaz.

Seyahat acentalarına, meslekleri ile ilgili ve Türkiye`de imal edilmeyen araç ve gereç ithali ve yurt dışında yapacakları reklamlar için yurt dışından getirecekleri dövizin % 5 i nispetinde ve bir yılda 7500 $ ı geçmemek şartiyle döviz transferi müsaadesi verilebilir.

Seyahat acentalarının sorumlu müdürleri, sahiplerinden en fazla iki kişi veya bunların görevlendireceği bir acenta personeli bir takvim yılında yurt dı şına bir defadan fazla çıkabilirler. Her çıkışta verilecek döviz Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Seyahat acentalarının reklam masraflarına katkıda bulunmak üzere, yurt dışından Türkiye`ye müteveccihen ve Türkiye içinde günlük olarak tertipledikleri turlara ilişkin bankalarda bozdurdukları dövizleri bir önceki yıla nazaran artış gösteren miktarı esas alınarak belli miktarda prim ödenebilir.

Prim ödemesine esas teşkil edecek miktarların kademeli baremi ve bu kademelere uygulanacak prim miktarı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının müşterek teklifleri üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 50 000 doların altındaki kazançlara prim verilmez. Verilecek prim için gerekli karşılık her yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesine konulur.

VII – DENETİM VE GÖZETİM

Denetim

 

Madde 24 – Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, müfettişleri, uzman denetçileri, bölge müdürleri veya Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer kişiler vasıtasiyle seyahat acentaları ve Seyahat Acentaları Birliğini her zaman denetleme yetkisini haizdir.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği personeli denetim sırasında her türlü bilgiyi vermek ve belgeleri göstermekle yükümlüdürler.

Tur – taban fiyatları

 

Madde 25 – Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, gerektiğinde seyahat acentalarının, uğradığı her deniz ve hava limanında 48 saat veya daha az kalan gemi ve uçak yolcuları için tertipleyecekleri turların taban fiyatlarını en geç bir önceki yılın Ağustos ayı sonuna kadar tespit eder ve bu fiyatları seyahat acentalarına ve ilgili kuruluşlara duyurur.

Sicil

Madde 26 – Turizm ve Tanıtma Bakanlığında, seyahat acentaları ile Seyahat

Acentaları Birliğinin muntazam ve ayrıntılı olarak sicilleri tutulur.

VIII – İPTAL VE CEZA

İptal sebepleri

Madde 27 – a)Teminat akçelerinde meydana gelen eksilmeleri 30 gün içinde tamamlamayan veya 7 nci maddeye aykırı hareket eden seyahat acentaları ve şubelerine eksiklerini tamamlamaları veya hizmet şartlarını düzeltmeleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yazılı olarak ihtar edilir. İhtarın süresi 30 gündür. Bu süre sonunda gerekli düzeltmeyi yapmıyan veya eksiklikleri tamamlamıyan,

b) 10, 17, 18, 20 ve 21 inci maddelerdeki yükümlülükleri yerine getirmiyen seyahat acentalarına ve şubelerine Bakanlıkça yazılı olarak ihtarda bulunulur.

İhtarın süresi 30 gündür. Yukarıdaki sebeplerle 3 ihtar alan,

c) Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı reklam ve tanıtma yapan seyahat acentalarına bu durumu düzeltmeleri Bakanlıkça yazılı olarak ihtar edilir. İhtarın süresi 15 gündür. İkinci bir ihtara sebebiyet veren,

ç) Geçici işletme veya işletme belgelerinde yazılı olmayan hizmetleri ifa eden seyahat acentalarına bu durumu düzeltmeleri Bakanlıkça yazılı olarak ihtar edilir. İhtarın süresi 15 gündür. İkinci bir ihtara sebebiyet veren,

d) Müşterilerini aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve Türk turizmini baltalayıcı davranışlarda bulundukları Bakanlıkça tespit edilen seyahat acentalarına bu gibi davranışlarının tekrarı halinde işletme belgelerinin iptal olunacağı yazılı olarak bildirilmesine rağmen bu davranışları tekrarlıyan,

e) Bakanlıkça tespit edilen tur taban fiyatlarını uygulamıyan seyahat acentalarına fiyatların uygulanması yazılı olarak ihtar edilir. İhtarın süresi 15 gündür. İkinci bir ihtara sebebiyet veren,

f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktarda döviz geliri temin edemiyen ve 2 yıllık ilave süre tanınmıyan işletme belgeli (A) grubu seyahat

acentalarının işletme belgeleri ile 2 yıllık ilave süreden istifade eden (A) grubu seyahat acentalarından bu süre zarfında 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen miktarda dövizi temin edemiyen,

g) Her ne suretle olursa olsun bir yıl içinde 3 ihtar alan,

h) Av turizmi ile ilgili olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Orman Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak Av Turizmi Yönetmeliğine uymıyan seyahat acentalarına ihtar verilir. İhtarın süresi 15 gündür. İkinci bir ihtara sebebiyet veren, Seyahat acentalarının belgeleri Bakanlıkça iptal olunur.

İptalin hükmü

 

Madde 28 – İşletme belgesi iptal olunan seyahat acentaları ve bunların şubelerine 2 yıl içinde yeniden izin verilmez.

Geçici işletme belgeleri geri alınan (A) grubu seyahat acentalarına 2 yıl içinde aynı grup seyahat acentaları için yeniden izin verilmez.

İptal işlemi 27 nci maddenin c, d ve e fıkrası uyarınca yapılmışsa bu süre 3 yıldır. Sahip veya sorumlu müdürü aynı olan ve fakat başka bir işletme adıyla açılan veya bu gibi şahısların eşleri ile birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları adına açmak istiyecekleri seyahat acentalarına ve şubelerine aynı süreler için de izin verilmez.

Faaliyetten men etme

Madde 29 – Geçici işletme veya işletme belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan seyahat acentaları bulundukları yerlerin en büyük mülki amirleri tarafından derhal faaliyetten men edilir. Bu gibi acentalar ile işletme belgeleri iptal olunan veya geçici işletme belgeleri geri alınan acentaların getirdikleri grup veya grupların organizasyonu Seyahat Acentaları Birliğine devredilir.

Ceza

Madde 30 – Belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunanlar hakkında 29 uncu maddede belirtilen idari kovuşturmadan ayrı olarak yetkili mahkemelerce acentanın sahip ve sorumlu müdürleri hakkında kovuşturma yapılarak suç sabit görüldüğü takdirde 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 5000 TL. den 10.000 TL. sına kadar para cezasına hükmolunurlar.

Madde 31 – Belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan veya geçici işletme veya işletme belgelerinde yazılı olmıyan hizmetleri ifa eden seyahat acentaları hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma, 3005 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendindeki yer ve aynı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı süre kayıtlarına bakılmaksızın sözü geçen kanun hükümleri dairesinde yapılır.

İKİNCİ KISIM

Seyahat acentaları birliği

I – AMAÇ VE KURULUŞ

 

Madde 32 – Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanüdü korumak amaciyle Seyahat Acentaları Birliği adı altında tüzel kişiliği haiz bir birlik kurarlar. Seyahat acentalarının bu birliğe üye olmaları zorunludur.

Seyahat Acentaları Birliğinin merkezi Ankara`dadır.

II – BİRLİĞİN GÖREVLERİ

Madde 33 – Seyahat Acentaları Birliğinin görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirler almak, seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve seminerler düzenlemek, Bakanlıkça istendiğinde görüş bildirmek, uluslararası kuruluşlarda seyahat acentalarını temsil etmek, bu kanunda ve 34 üncü maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmektir.

Birlik, acentalık mesleğinin vakar ve haysiyetine uymayan hareketlerden dolayı birlik üyelerine disiplin cezası verir. Bunun  ayrıntıları yönetmelikte belirtilir.

III – BİRLİĞİN ORGANLARl

 

Madde 34 – Birliğin,

A) Genel Kurul,

B) Yönetim Kurulu,

C) Denetim Kurulu,

D) Disiplin Kurulu,

olmak üzere 4 organı vardır. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde kurulup faaliyete geçerler.

A) Genel Kurul, her seyahat acentasının temsilci olarak göndereceği birer sahip veya birer sorumlu müdüründen oluşur. Genel Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçer. Genel Kurul 2 yılda bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlıkça re`sen olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Adi ve Olağanüstü  toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk elde edilemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurulun görevleri:

a) Birlik hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve gereğinde Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek,

b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak, idarecilere ve temsilcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve yollukları tespit etmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak,

d) Genel Kurul üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan maddeleri karara

bağlamak,

e) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

f) Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tespit etmek,

g) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen yetkileri kullanmaktır.

B) Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyelerinin en az 4 ünün (A) grubu seyahat acentaları temsilcisi olması gerekir. Ayrıca Yönetim Kuruluna 9 yedek üye de seçilir.

Yönetim Kurulu ayda en az iki defa, ihtiyaca göre ve başkanın çağrısiyle de her zaman toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri;

a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

b) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak,

c) Merkez Müdürü ve Merkez Bürosunun kadrolarını tespit ve tayin işlemleri-

ni yapmak,

d) Adi ve olağanüstü genel kurul toplantısına karar vermek,

e) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,

f) Yönetim Kurulu üyelerinin ekseriyeti tarafından görüşülmesi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak,

h) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmektir.

C) Denetim Kurulu, Genel Kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de seçilir.

Denetim Kurulunun görevleri;

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırmak,

b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek,

e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek,

f) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir Bakanlığa rapor vermektir.

D) Disiplin Kurulu Genel Kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden meydana gelir.

Disiplin Kurulunun görevleri; yönetmelikte belli edilen disiplin fiilleri hakkında yönetmelik gereğince disiplin cezaları vermektir.

Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, Seyahat Acentaları Birliğinin ve organlarının görev ve yetkilerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanır.

IV – BİRLİĞİN GELİRLERİ

 

Madde 35 – Seyahat Acentaları Birliğinin gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan meydana gelir.

a) Üyelerin Birliğe kayıt ücreti ve aidat,

b) Seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için düzenlenecek kurs ve seminerlerden temin edilecek gelirler,

c) Bağış ve yardımlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Son hükümler

Madde 36 – 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin 6 ay içinde kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları ve yeniden işletme belgesi almaları şarttır. Bu süre zarfında kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmayan seyahat acentalarının mevcut ruhsatnameleri iptal edilir.

(A) grubu seyahat acentalığı işletme belgesi talebinde bulunan seyahat acentalarından yurt dışından tertipledikleri turistik turlarla ilgili olarak son iki yıl içinde 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasında söz konusu edilen miktarda döviz temin ettiğini tevsik edenlere işletme belgesi verilir. Son iki yıl içinde söz konusu edilen miktarda dövizi temin edememiş olan seyahat acentalarına ise geçici işletme belgesi verilir.

Geçici Madde 2 – Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları hususunda azami 4 ay içinde görüş bildirmek ve yeni müracaatlarda Seyahat Acentaları Birliğinin vazifelerini ifa etmek üzere Birlik kuruluncaya kadar bir seyahat acentası örgütünü vazifelendirir. Seyahat acentalarının kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmalarını müteakıp bir ay içinde, vazifeli seyahat acentası örgütü Seyahat Acentaları Birliğinin ilk Genel Kurulunu toplar.

Madde 37 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 38 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

bu konuda bizim ile iletişime geçerek isteklerinizi iletebilirsiniz …