iş makinası taşıma belgesi

özel yük taşıma belgesi
iş makinası taşıma belgesi

– Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve araç nakli için Özel İzin Belgesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 33. Maddesine bağlı olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 66. ve 128. Maddeleri verilmektedir.
2- Özel Yük Taşıma İzin Belgesi; bölünemez nitelikteki ağır ve/veya büyük yüklerin karayolu ile taşınması için verilmektedir. Bunun için; yük, ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olmayan bir araca yüklendiğinde meydana gelen toplam ağırlık ve/veya boyutların yasal sınırların üzerinde olmasının söz konusu olması ve karayolundan başka bir ulaşım imkanının bulunmaması gerekmektedir. 

 

3- Boyutları yasal sınırların üzerinde olsun yada olmasın, ağırlığı yasal sınırların üzerinde olan yüklerin nakli için; aracın toplam uzunluğunun ve yüklü iken dingil ağırlıklarının yasal sınırların üzerinde olmaması hususu dikkate alınarak, yeterli dingil sayısına sahip aracın seçilmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan dingil sayısının fazla olması nedeniyle aracın toplam uzunluğunun yasal sınırların içinde kalmasının teknik olarak mümkün olmaması durumunda; yükün nakli için, tescil olması kaydıyla, toplam uzunluğu yasal sınırların üzerinde aracın seçilmesi yoluna gidilebilir.
4- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (h) bendi gereğince; tescilli veya tescilsiz olup, ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan araç, yarı römorklu araç, katar, iş makineleri ve benzerlerinin yüksüz olarak karayollarında trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdürlüğü nden Özel İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Müracaatta bu durumun dikkate alınarak; sadece bölünemez özel yüklerin nakli için Özel Yük Taşıma İzin Belgesinin talep edilmesi, diğer hallerde Özel İzin Belgesinin talep edilmesi gerekmektedir. Tescilsiz araçlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için, aracın niteliğine ve özelliğine göre farklı bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulması ve bu araçların trafiğe çıkışı için yolun trafiğe kapatılması dahil- çok özel tedbirlerin alınması söz konusu olduğundan, ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için elektronik ortamda Özel İzin Belgesi başvurusu plaka esasına göre yapıldığından, plakasız araçlar için mevcut koşullarda elektronik ortamdaki başvurun kabul edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, gerek Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve gerekse Özel İzin Belgesi almak üzere elektronik ortamda başvuruda bulunulabilmesi için, taşımayı yapacak aracın veya araç bütünü içinde yer alan her bir aracın (çekici, römork, yarı römork v.s.) tescil ve trafiğe çıkış izninin olması şarttır.
5- Özel İzin Belgesi trafiğe çıkacak iş makineleri için trafiğe çıkış izni anlamına gelmemektedir. İş makineleri için trafiğe çıkış izninin tescili yapan kuruluş tarafından verilmesi gerekmektedir.
6- Karayoluyla uluslararası eşya (yük) taşıması ve buna bağlı olarak ikili veya çok taraflı anlaşmalardan doğan hakların muhafaza edilmesi söz konusu ise; izin için yapılan başvuruda bu durumun beyan edilmesi gerekmektedir.
7- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (g) bendinde: a. Karayollarında trafiğe çıkışın devamlı olarak yapılmasının gerekli görülmesi halinde, bu işe ayrılacak her bir araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma sınırları ile süre belirtilerek süreli, b. Karayollarında trafiğe çıkışın münferit olarak yapılması halinde, bu işe ayrılacak araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma şartları ile taşıma zamanı belirtilerek, her çıkış için ayrı ayrı, Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel İzin Belgesi alınması gerektiği hükme bağlanmıştır. Örnek: a) A noktasından B noktasına sürekli olarak aynı tip, boyut ve ağırlıkta inşaat malzemesi (kiriş, boru v.b), iş makinesi (kepçe, ekskavatör v.b.), kazan, tank v.b. taşınması, bir iş makinesinin çalışma sahasına günübirlik gitmesi-gelmesi süreli taşımadır. b) Bir iş makinesinin, transformatörün, türbin parçasının v.b. bir noktadan diğer bir noktaya taşınması bir taşımadır.
8- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (i) bendi gereğince; ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olup, askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araçlar için Karayolları Genel Müdürlüğü nden Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel izin Belgesi alınması gerekli değildir. Ancak, söz konusu taşıma ve nakillerin yapılması sırasında alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak TSK tarafından yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş yada kuruluşlardan bilgi ve görüş alınması uygun bulunmaktadır.
9- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince; Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygulanacak hükümler saklı kalmak kaydıyla; taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alınması zorunludur. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel İzin Belgesi, 4925 sayılı Kanun kapsamında verilen Yetki Belgesi, Geçiş Belgesi, Taşıt Belgesi v.b. Belgelerin yerine geçmez.
ARACA AİT BİLGİLER
5- Taşımanın Yapılacağı Araç: Taşıma işinde kullanılan veya nakledilen aracı (kamyon, çekici, yarı römorklu araç, katar, iş makinesi v.s.) ifade etmektedir. Başvuru formunun bu bölümünde, söz konusu aracın yada bu aracın (Örneğin; yarı römorklu araç, katar) bünyesinde yer alan her bir aracın (çekici, yarı römork, römork vs.) plakası, cinsi ve markası belirtilmektedir.
6- Toplam Dingil Sayısı: Taşımayı yapan aracın yada bu aracın (Örneğin; yarı römorklu araç, katar) bünyesinde yer alan araçların (kamyon, çekici, yarı römork, römork vs.) dingil sayılarının toplamıdır.
Not: Numaralandırma önden (dümenlenen dingilden) arkaya doğrudur.
YÜKE AİT BİLGİLER
7- Özel Yük Taşıma İzin Belgesi verilebilmesi için taşınacak yükün tanınması ve bölünemez nitelikte olması esastır. Bu bakımdan “Yükün Cinsi” bölümüne yazılacak ifadenin açık, doğru, tutarlı olması gerekir. Aksi halde “Yükün cinsi anlaşılamamıştır.”, “Yükün bölünemez olduğu anlaşılamamıştır.” , “Yük bölünemez nitelikte değildir.” vb. gerekçelerle ile talebin reddedilmesi söz konusudur.
Yükün Cinsi bölümüne yazılabilecek ibarelere örnekler: 

 • Asit Kazanı (Galvanizleme Fabrikası İçin)
 • Ergitme Potası (Demir-Çelik Fabrikası İçin)
 • Soğutma Sistemi Aparatı (Kağıt Fabrikasi İçin)
 • Salyangoz (Hidroelektrik Santrali Türbini İçin)
 • İş Makinesi (Yükleyici, Ekskavatör, Greyder, Dozer vs.)
 • Çelik Çatı, Prefabrik Ev, Rüzgar Türbini Kanadı vs.
 • Yükün Cinsi bölümüne yazılacak ifadenin yeterli olmaması veya yeterli görülmemesi durumunda, gerekli diğer ayrıntıların başvuru sayfasındaki “Yüke Ait Özel Bilgiler” bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
TAŞIMAYA AİT BİLGİLER
Taşıma Tarihleri (Münferit ve Süreli Taşıma):
8- Münferit veya süreli taşımalar için 15 günden fazla süre talebinde bulunulamaz. Bu durum Resmi Kurum ve Kuruluşlar için İdarece ayrıca değerlendirilir.
9- Süreli taşıma yapılacaksa; taşımanın süreli olup olmadığının İdare tarafından anlaşılabilmesi için, başvuru sayfasındaki “Taşımaya Ait Özel Bilgiler” bölümünde taşımaya ilişkin gerekli ve yeterli bilgilere yer verilecektir.
Münferit (Bir Taşıma) ve Süreli Taşımaya Örnekler:
 • A noktasından B noktasına sürekli olarak aynı tip, boyut ve ağırlıkta inşaat malzemesi (kiriş, boru v.b), iş makinesi (kepçe, ekskavatör v.b.), kazan, tank v.b. taşınması, bir iş makinesinin çalışma sahasına günübirlik gitmesi-gelmesi süreli taşımadır.
 • Bir iş makinesinin, transformatörün, türbin parçasının v.b. bir noktadan diğer bir noktaya taşınması bir taşımadır.
Taşıma Güzergahı:
10- Başvuru sayfasında taşıma yapılacak güzergaha ilişkin başlangıç ve bitiş noktalarının belirtilmesi zorunludur. Başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı güzergahlar söz konusu ise; istenilen güzergaha ait bir veya iki ara noktanın belirtilebilir. Ancak, beyan edilen taşıma güzergahının İdare tarafından kabul edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. İdarece uygun görülen taşıma güzergahı izin belgesinde belirtilecektir.
Özel İzin Belgesinde başlangıç ve bitiş noktasının aynı olması mümkün olabilmektedir. Örnek: Bir iş makinesinin çalışma sahasına günübirlik gitmesi-gelmesi. Bu durumda, iş makinesinin çalıştığı yer veya yerler ara nokta olarak belirtilecektir (En fazla iki ara noktası belirtilebilir.).
11- Özel yük taşıyacak aracın boş gitmesi yada boş dönmesi taşıma güzergahına dahil edilmeyecek; bunun için – gerekli ise – ayrıca Özel İzin Belgesi alınacaktır.
Taşımaya Ait Özel Bilgiler:
12- İdare tarafından sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için; “Taşımaya Ait Özel Bilgiler” bölümünde, söz konusu taşımanın kısaca nedeninin ve varsa diğer özel bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir.
Örnekler:
 • Avusturya’dan ithal edilen hidrolik pres İzmit’teki Hyundai otomobil fabrikasına taşınacaktır.
 • Ankara Ostim Sanayi Sitesinde imal edilen konteynır, ihraç edilmek üzere Irak’a taşınacaktır.
 • Amasya’da imal edilen beton kirişler, Merzifon-Havza karayolundaki köprülerde kullanılmak üzere taşınacaktır.
 • İthal edilen taşıtlar bayilere dağıtılmak üzere taşınacaktır.
 • Eskipazar İlçesindeki şantiye sahasında yer alan ekskavatör, Gökçebey-Yenice karayolunda çalışmak üzere taşınacaktır.
Özel İzin Belgesi’ne Dair Uygulama:
13- Ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan yüksüz araçların ve iş makinelerinin nakli için Özel İzin Belgesi alınacaktır.
Ancak, boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçların (kamyon, yarı römorklu araç, katar) naklinde, aracın boş gitmesi yerine bir miktar yük götürülmek istenilmesi halinde;
a) Aracın yasal sınırın üzerinde olan boyutunu (uzunluk, genişlik, yükseklik) yada boyutlarını değiştirmemek, diğer boyutlarda yasal sınırları geçmemek,
b) Toplam ağırlığı yasal sınırların üzerine çıkarmamak,
kaydıyla, araçla bölünebilir veya bölünemez yük taşınması mümkündür. Bu durumda yine Özel İzin Belgesi alınacaktır.
Uluslararası Taşıma:
14- Karayoluyla uluslararası eşya (yük) taşıması ve buna bağlı olarak ikili veya çok taraflı anlaşmalardan doğan hakların muhafaza edilmesi söz konusu ise; başvuru sayfasındaki “Taşımaya Ait Özel Bilgiler” bölümünde bu bilgilere yer verilerek, söz konusu anlaşmalara elektronik ortamda ulaşılmasını sağlayacak kamu idarelerine ait internet adreslerinin veya anlaşmaların yayımlandığı Resmi Gazete’nin tarih ve sayısının belirtilmesi veya anlaşmanın yetkili merci tarafından onaylanmış bir örneğinin Karayolları Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77