Tag archive of teşvik belgesi teşvik kapsamındaki iller yatırım teşvik kapatma

yatırım teşvik belgesi kdv

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aranılacak belgeler şunlardır: Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı müracaat dilekçesi, Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı ve kaşeli bir nüsha Yatırım

Read more
yatırım teşvik belgesi mevzuatı

Yatırım Teşviki nedir ?   Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerin tümüne yatırım teşviki denir.   Yatırım teşvik belgesi nedir ?    Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji

Read more
yatırım teşvik belgesi 2011

TURİZM YATIRIM TEŞVİK BELGESİ I – TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, 2- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek), 3- Küp şeker, 4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları,

Read more
turizm yatırım belgesi nasıl alınır

turizm yatırım belgesi nasıl alınır; TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN MÜRACAATTA GEREKLİ BELGELER : (A) Dilekçe (Biz hazırlıyoruz) (B) İmza Sirküleri (C) Müracaat Harcı Makbuzu (D) Ticaret Sicil Gazetesi (E) Yatırım Bilgi Formu (Biz hazırlıyoruz) (F) SGK Borcu Yoktur Yazısı (G) Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararı (ÇED BELGESİ) Çevre Orman İl Müdürlüğünden alınır. (H) Beyan ve Taahhüt (I) Kapasite Raporu

Read more
Turizm Yatırım Belgesi

İSTENEN BELGELER 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile yatırımın yer alacağı adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise, dilekçede kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur. 2. Rapor : Tesis hakkında

Read more
Turizm İşletme Belgesi Nerden Alınır

turizm işletme belgesi nerden alınır Konaklama Tesisleri turizm işletme belgesi Asli konaklama tesislerinin genel nitelikleri a) Konaklama tesislerinde yatak odaları: Yatak odaları; tefriş ve dekorasyonu sağlandıktan sonra, rahat kullanım imkânı verebilecek şekilde ve banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kişilik olarak düzenlenebilen odalara sadece müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun

Read more
Turizm İşletme Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği

Turizm İşletme Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği; BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER : 1) Başvuru Dilekçesi : Matbu dilekçe formu (örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ; tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede,

Read more
yatırım teşvik belgesi revize

  Yatırım teşvik belgesi revize POYRAZ DANIŞMANLIK 1.           Yatırım Teşvik Belgenizde meydana gelen değişiklikler için firmanızı bilgilendirir. Menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar. 2.           Firmanızın satın alacağı ithal ve yerli makinelerde yapılabilecek değişiklikleri, satın alma kararı öncesi değişikliğin yapılıp yapılamayacağı

Read more
Yatırım teşvik belgesi

yatırım teşvik belgesi yatırım teşvik belgesi YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından,

Read more
Teşvik konusunda Hangi kobi’ler Yararlanabilir?

KOBİ teşvik unsurları; a) İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç) b)Tarımsal sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil) c) Turizm (Konaklama tesisleri) d) Eğitim e) Sağlık f) Madencilik g) Yazılım geliştirme yatırımlarına yönelik faaliyetleri kapsar. Bu yatırım konularında

Read more