Turizm İşletme Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği

Turizm İşletme Belgesi Başvuru Dilekçesi Örneği;
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1) Başvuru Dilekçesi : Matbu dilekçe formu (örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ; tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı : Geçici, süreli ve şartlı gibi ifadelerle verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı kabul edilmemektedir.

3) Vergi Levhası

– Bakanlığa belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce tasdikli örnekleri verilir.

– Belgelerde yer alan tesisin adı, adresi, ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

– Yatırım belgesi alırken Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterirbelgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

– Başvuru evraklarının uygun görülmesi durumunda başvuru sahibine tebligat tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilerek uygun belgenin gönderilmemesi durumunda tesisin belge almaya esas olan niteliği kaybolmuş olacağından 2634 sayılı kanunun 34. maddesinin (E) bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

– Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislere ilişkin ; denetim raporu sonucu veya gerekçeli değerlendirme kurulu kararı başvuru sahibine tebliğ edilir.

– Yatırım belgeli olup işletmeye açılmış, ancak yatırım belgesi süresi sona ermiş olan tesislere gerekli evrakın gönderilmesi için altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesisin belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı kanunun 34. maddesinin (E) bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

– Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

– Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülmeyen tesisler hakkında denetim raporu veya Değerlendirme Kurulu Kararı sonucuna göre işlem yapılır.

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77