Turizm İşletme Belgesi Devir

Turizm İşletme Belgesi İsim Değişikliği

Turizm İşletme Belgesi Belge Devri

Belge Devri ve İsim Değişikliği İçin İstenilen Belgeler

1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede, talebin ne olduğunu açıkça belirtilir, tesisin adı ve belge numarası, başvuruda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise, dilekçede kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

2. Rapor Tesiste yapılan tadilatın kapsamının belirtildiği raporda, tesisin adı, pafta, ada ve parsel numaralarının yer aldığı açık adresi, talep edilen türü ve varsa sınıfı, tesisin yeni kapasitesi gibi bilgiler bulunur. Tesiste kapsamlı bir tadilatın yapılması durumunda, kapasite tesisin tümünü içerir.

3 – A- Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi istenir.

A.1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (*) : İlgili belediyesinden alınmış, belge talebinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiye ait, tesisin mevcut durumu ile uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmesi gerekmektedir. Geçici işyeri açma ve çalışma ruhsatı kabul edilmeyecektir.

A.2- Yapı kullanma izin belgesi (*): Tesiste yapılan tadilata ilişkin ilgili idaresinden alınmış kullanım amacı ile uyumlu yapı kullanma izin belgesinin gönderilmesi gerekmektedir.

B- Belediye hudutları ve mücavir alanlar dışında; yapı kullanma izin belgesi istenir.

B.1- Yapı kullanma izin belgesi (*): Tesiste yapılan tadilata ilişkin ilgili idaresinden alınmış kullanım amacı ile uyumlu yapı kullanma izin belgesinin gönderilmesi gerekmektedir.
(*) Yapılan tadilatın gerektirmesi halinde, turizm işletmesi belgeli tesisler için istenir.

– Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir. İlgili belediyesince onaylanması durumunda; onaylayan kişinin adı, görev unvanı ve imzasının bulunması gerekmektedir.

– Bakanlığımıza verilen belgelerde yer alan tesisin adı, adresi, ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

İşlem Süreci

Turizm yatırımı, turizm deneme işletmesi ve turizm işletmesi belgeli tesislerin bünyelerinde yapılan ve tesisin kapasitesini etkileyen tüm değişiklikler için Bakanlığımıza bilgi verilmesi zorunludur. Turizm yatırımı belgeli tesisler için yapılan tadilat başvuruları incelenerek uygun bulunanlara makam onayı ile yeni yatırım belgesi düzenlenir.

Bakanlığımızca incelenerek uygun bulunan turizm deneme işletmesi veya turizm işletmesi belgeli tesislere ilişkin başvurular, denetim programına alınır. Denetim raporlarının da olumlu olması halinde, Makam onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben talebe uygun turizm belgesi düzenlenir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesislere turizm belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.

Belge Devri Talebi

İstenilen Belgeler

1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Düzenleyeceği dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir, tesisin belge numarası ve adı, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

2- Ticaret sicili gazetesi: Belge devri başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması durumunda, şirket tesciline ilişkin ticaret sicili gazetesi verilir. Ticaret sicili gazetesinde, faaliyet konuları arasında turizm işletmeciliğinin bulunması gerekir.

3- İmza sirküleri: Belge devri başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter tarafından düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ve temsil yetkisinin sınırlarını içerir.

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77