Turizm İşletme Belgesi Süresi

Amaç

Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Yasal dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelik’te geçen terimlerden;

a) Bakanlık : Turizm Bakanlığını,

b) Kanun : 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nu,

c) Turizm işletmeleri :Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,

d) Turizm tesisi : Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını,

e) Belgeli yatırım ve işletmeler : Bakanlık’ça bu Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilmiş turizm yatırım ve işletmelerini,

f) Turizm belgesi : Turizm yatırımı belgesi, turizm deneme işletmesi belgesi, turizm işletmesi belgesi, kısmi turizm deneme işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesini,

g) Turizm yatırımı belgesi : Turizm sektöründe bu Yönetmelik’te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana verilen belgeyi,

h) Turizm deneme işletmesi belgesi : Müşteri kullanımına hazır hale getirilmiş olan turizm tesisinin Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, tesisin deneme işletmesine açılması iznini içeren belgeyi,

ı) Turizm işletmesi belgesi : Turizm sektöründe bu Yönetmelik’te nitelikleri belirtilen turizm işletmelerine verilen belgeyi,

j) Kısmi turizm deneme işletmesi belgesi; Yapılacak olan üniteler yatırım kapsamında tutularak tür ve/veya sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış ve müşteri kullanımına hazır hale getirilmiş olan turizm tesisinin bu Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, tesisin deneme işletmesine açılması iznini içeren belgeyi,

k) Kısmi turizm işletmesi belgesi ; Kısmi turizm deneme işletmesi belgeli tesislerde yapılan sınıflandırma çalışması sonucu düzenlenen veya sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış ve müşteri kullanımına hazır hale getirilmiş olan turizm işletmesi belgeli tesislerde yapılacak diğer kısımların yatırım kapsamında tutularak verilen belgeyi,

l) Geçici işletme belgesi : Bu Yönetmeliğin geçici üçüncü maddesine göre verilen belgeyi, ifade eder.

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77