turizm teşvik yönetmeliği

 

Turizm Teşvik Yönetmeliği

Birinci Bölüm – Başlangıç Hükümleri

Amaç:
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı turizm işletmesi belgesi sahiplerinin birbirleriyle, müşterileriyle ve Bakanlıkla karşılıklı ilişkileri ile hak ve yükümlülüklerini uluslararası kurallar doğrultusunda düzenleyerek, bu ilişkilerden doğacak anlaşmazlıkları asgariye indirmektir.

Kapsam:
Madde 2-
Bu yönetmelik otel işletmeleri ile Seyahat Acentalarının ilişkilerine, aralarında düzenleyecekleri sözleşmelerin usul, şekil ve kapsamına, anlaşmalarda sarahat bulunmayan hallerde uygulanacak kurallara karşılıklı hak ve sorumluluklarına turizm işletmelerinin müşterileri, birbirleri ve Turizm Bakanlığı ile ilişkilerine ait hükümleri kapsar.

YASAL DAYANAK :
Madde 3-
Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37 nci maddesinin (c) fıkrasının 1 nolu bendi uyarınca düzenlenmiştir.

TANIMLAR :
Madde 4-
Bu Yönetmelikte yer alan
a. “Bakanlık” Turizm Bakanlığını,

b. “Turizm işletmeleri” Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,

c. “Otel işletmeleri “Bakanlıkça belgelendirilmiş asli ve yardımcı konaklama tesisleri,

d. “Otelci” asli ve yardımcı konaklama tesisi işletmelerini,

e. “Seyahat acentası” turistlere ulaştırma, konaklama,gezi, spor ve eğlence imkanları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ticari kuruluşları,

f. “Rezervasyon” Turizm işletmelerinde isim belirterek yer ayırma ve kayıt işlemini,

g. “Grup” aynı rezervasyondan yararlanan acenta ve otel işletmeleri tarafından bir bütün olarak kabul edilen, en az 11 kişiden oluşan müşteri topluluğunu,
ifade eder.

İkinci Bölüm – Seyehat Acentaları İle Otel İşletmeleri Arasındaki İlişkiler

SÖZLEŞMELER
BİRİNCİ KISIM

Otel sözleşmeleri :
Madde 5-
Acenta ile otel arasında yapılacak otel sözleşmelerinde akit serbestisi esastır. Böyle bir özel sözleşme olmaması halinde veya özel sözleşmede yer verilmeyen tüm konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Otel sözleşme türleri :
Madde 6-
Acenta ile otel işletmeleri arasında üç çeşit otel sözleşmesi düzenlenebilir.

a. Bireysel olarak seyahat eden (münferit) müşterilerle ilgili sözleşmeler,

b. Grup olarak seyahat eden müşterilerle ilgili sözleşmeler,

c. Belirli bir sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılacak (kontenjan) tahsis sözleşmeleri

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77