YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ
Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çalışma izni için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurular elektronik ortamda yapılacak ve kağıt ortamında imzalanarak diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılacak.

Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütecek. Yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden 10 iş günü içinde işverence elektronik başvurunun yapılacak ve başvuru için istenilen belgeler Bakanlığa ulaştırılacak.
Yurt içinden, sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Bakanlığa yapacak. Başvuru için istenen belgeler elektronik başvuruyu takip eden 6 iş günü içinde Bakanlığa ulaştırılacak.

Çalışma izninin uzatılması talebi, yönetmeliğin ilgili maddesinde açıklanan esaslara göre, başvuru formuna diğer belgeler eklenerek, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Bakanlığa yapılacak.

Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 45 günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı iş yeri ve meslekte çalışmaya devam edebilecek. Bu süre içerisindeki çalışma “kanuni çalışma” olarak kabul edilecek ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam edecek. Uzatma başvurusu bulunanlar elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının tespiti halinde, eksikliğin tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilecek. Bu tür durumlar için belirlenen 30 günlük süre, eksik belgenin Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren başlayacak. Çalışma izin başvurusunun yönetmelikte öngörülen usul veya esaslara uygun olarak yapılmaması ya da istenilen eksik belgenin 15 gün içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyası işlemden kaldırılacak.

Çalışma izni talebini değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerin hükümleri de dikkate alınmak suretiyle başvurulan iş için ülke içinde 4 haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek.

Bakanlık, süreli çalışma izinlerinin geçerlilik alanında il veya coğrafi bölge bazında değişiklik yapabilecek. Çalışma izin belgesi, belgede yazılı iş yeri ve adres için geçerli olacak. Yabancının, iş yerinin ticaret siciline kayıtlı diğer bir şubesinde çalışabilmesi talebi bakanlıkça değerlendirilecek. Talebin uygun bulunması halinde çalışma izninde gerekli değişiklik yapılarak durum ilgili mercilere bildirilecek.

Yabancı Personel Çalışma İzni için Firmamızla İtibata Geçiniz.

Poyraz Danışmanlık

0312 481 34 88 0532 600 33 77