Yabancı Çalışma İzni Uzatma

Yabancı Çalışma İzni Uzatma

Süre uzatımı: Süre uzatımı müracaatlarında mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir.
Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Bakanlık Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir.
İzin belgesi aslı: Süre uzatımı müracaatlarında alınmış bulunan Çalışma izin belgesi aslının fotoğraflı, işveren tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak ibrazı zorunludur.
Vergi Borcu: Süre uzatımı müracaatlarında Şirketin vergi borcunun bulunmadığına dair Vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli yazı aslının ibrazı zorunludur.
YMM Tasdiki: Şirket veya işletmenin son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, (Tablolar Yeminli Mali Müşavirlerce de onaylanabilir)
Bilanço ve K/Z tablosu: Özel hesap dönemi bulunan şirketler hariç olmak üzere, her yıl 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak başvurularda, şirketin geçmiş yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu ibraz edilecektir.
Örneğin; 01.04.2005 tarihinden sonra yapılmış müracaatlarda 2004 ve 2003 yıllarına ait mukayeseli tablolar dosyaya konulacaktır.
Adres Değişikliği: Çalışma izni verilmiş bulunan yabancı personelin çalışacağı adresin değişmesi durumunda, işverenlik veya yabancının vereceği adres değişikliği talep dilekçesinin ekinde;
a) Halen geçerli olan son çalışma izninin işyeri unvan ve adres bilgilerinin işlenmiş olduğu ikamet tezkeresinin ilgili sayfalarının noter onaylı sureti,
b) Şirketin eski ve yeni adreslerini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Kuruluşça onaylı örneği,
c) Halen geçerli olan Çalışma izin belgesinin bir örneği ibraz edilecektir.

Yabancı Çalışma İzni Uzatma için bizimle iletişime geçiniz
Poyraz Danışmanlık
0312 481 34 88 0532 600 33 77