YABANCI UYRUKLULARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

YABANCI UYRUKLULARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

yabancı uyruklulara çalışma izni, yabancı çalışma izni uzatma, yabancı uyruklulara çalışma izni nasıl alınır, yabancı uyruklu çalışma izni için gerekli belgeler, yabancı çalışma izni başvuru, yabancı uyruklular çalışma izni nasıl alınır, yabancı çalışma izni başvurusu, yabancı çalışma izni başvuru formu, yabancı çalışma izni dilekçe, yabancı uyruklulara çalışma izni nasıl alınır, yabancı çalışma izni belgeler, yabancı çalışma izni işlemleri, yabancı çalışma izni gerekli belgeler, yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler, yabancı uyruklu çalışma , yabancı uyruklu çalışma izni , yabancı çalışma izni, yabancı uyruklu çalışma izni nasıl alınır, yabancı çalışma izni online başvuru, yabancı çalışma izni nasıl alınır, Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar, yabancı uyrukluların çalışma izni, yabancı çalışma izni için gerekli evraklar,
YABANCI UYRUKLULARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

A – YABANCIDAN İSTENİLEN BELGELER
1- Yabancı Personel Başvuru Formu, (Form dört nüsha olarak düzenlenecek olup, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içerecektir. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir.)
2- Yabancının son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık renkli fotoğrafı, (Dört adedi Yabancı Personel Başvuru Formlarına yapıştırılacaktır.)
3- Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti,
4- Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer mesleklerde çalışacak yabancılardan noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti,
5- Türkiye’den yapılacak başvurular için müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği,
6- Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”,
7- Yabancı sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için, Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi ve bonservis,
8- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) örneği.

B- YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİNDE YABANCI PERSONEL İSTİHDAM EDECEK KURUM VEYA KURULUŞTAN İSTENİLEN BELGELER
1- Çalışma izni başvuru dilekçesi,
2- Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
3- Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
4- Yabancı öğretmen istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ile Milli Eğitim Bakanlığından alınmış ruhsatnamesi veya bağlı bulunduğu belediyeden alınmış “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” örneği,
5- Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir belge,
6- Belgeli turizm kuruluşları için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,
7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
8- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı
uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği

YABANCI UYRUKLULARA ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR NASIL YAPILMASI İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ
Poyraz Danışmanlık

0312 481 34 88 0532 600 33 77