yatırım teşvik belgesi nedir

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA HANGİ DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANILIR ?

a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası:
Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu’ndan istisnadır.

b) Yatırım İndirimi:
24.04.2003 Tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4842 nolu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre;
Dar mükellefiyete tâbi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tâbi mükellefler (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerinin % 40‘ını vergi matrahlarının tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yaparlar.

c) Katma Değer Vergisi İstisnası:
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.

d) Vergi, Resim ve Harç İstisnası,(Yürürlükten kalktı)
3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre yatırımcının, yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde en az 1000 ABD Doları tutarında ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla;
– Şirket kuruluşu esnasında,
– Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi esnasında,
– Teşvik belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili işlemleri esnasında
düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre Damga Vergisinden ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir.

e) Kredi Tahsisi.
Aşağıda belirtilen konular için, Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde kredi tahsis edilebilir.
– Araştırma-geliştirme yatırımları,
– Çevre korumaya yönelik yatırımlar,
– Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar,
– Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar,
– Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar
– Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamındaki illere ve gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar.

Poyraz Danışmanlık
www.poyrazdanismanlik.com
info@poyrazdanismanlik.com
poyrazdanismanlik@gmail.com
0312 481 3 488 pbx -0532 600 33 77